Zarządzanie odpadami to proces obejmujący wiele czynności. Do kluczowych zalicza się: segregację, recykling, transport, utylizację oraz składowanie odpadów. Działanie, które powoduje powstawanie odpadów, czyli przede wszystkim szeroko pojęta produkcja nakłada na przedsiębiorcę obowiązek dotyczący planowania oraz projektowania gospodarowania odpadami w firmie. Czynności te można prowadzić w obrębie danej organizacji na dwa sposoby: samodzielnie lub zlecając je podmiotowi specjalizującemu się w branży związanej z zarządzaniem odpadami.

Zapobieganie powstawania odpadów

W efektywnym gospodarowaniu odpadami kluczowe jest przede wszystkim ograniczanie ilości wytwarzanych produktów mogących zagrażać środowisku naturalnemu oraz życiu i zdrowiu ludzi. Chodzi tutaj zarówno o proces wytwarzania tych produktów, jak i moment po zakończeniu ich użycia. Zarządzanie odpadami można w całości zlecić firmie zewnętrznej np. Stena Recycling (stenarecycling.pl) lub wyodrębnić w organizacji przestrzeń, w której tego rodzaju zadania będą realizowane. Im większe przedsiębiorstwo tym procesy związane z gospodarowaniem odpadami są bardziej złożone, co pociąga za sobą konieczność zatrudnienia nowych lub przeszkolenia obecnych pracowników z zagadnień związanych z zarządzaniem odpadami. Projektowanie działań związanych z gospodarowaniem odpadami należy do obowiązków:

  • podmiotów wytwarzających odpady,
  • organizacji posiadających odpady,
  • firm specjalizujących się w przetwarzaniu odpadów,
  • podmiotów zajmujących się produkcją wyrobów, z których powstają odpady,
  • producentów opakowań oraz produktów, które wymagają opakowania, w tym także firmy zajmujące się sprzedażą.

Działania związane z gospodarowaniem odpadami

Postępowanie z odpadami należy uszeregować w odpowiedniej kolejności, przede wszystkim w przypadku, gdy ograniczenie produkcji odpadów nie jest możliwe należy poddać je odzyskowi i recyklingowi. Z kolei odpady, których odzysk lub recykling nie jest możliwy powinny zostać w odpowiedni sposób zutylizowane i unieszkodliwione. Przy czym należy pamiętać o tym, że unieszkodliwiane są odpady, z których wcześniej wyselekcjonowano surowce nadające się do ponownego użycia. Ostatnim etapem jest składowanie odpadów. Niestety jest to jedna z najmniej efektywnych form gospodarowania odpadami, jednak w przypadku, gdy nie jest możliwe przetworzenie ich w inny sposób — konieczne. Należy pamiętać, aby składowiska były odpowiednio przystosowane do rodzaju odpadów, jakie są na nich składowane. Ważne jest, aby ograniczyć przedostawanie się szkodliwych substancji do gleby i powietrza oraz zwrócić szczególną uwagę na to, aby wysypisko zajmowało możliwie jak najmniejszy obszar.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

48 + = 56